ראשי > מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

אתר ברייסון שיווק בע"מ

תנאי שימוש

 1. כללי
  • אתר 'נייל-סטודיו' (להלן "האתר") הינו בבעלות חברת ברייסון שיווק בע"מ (להלן "החברה") ומופעל על ידה. האתר משמש כממשק לקשר ישיר בין הלקוחות (להלן "המשתמש/ים") לחברה, ומאפשר רישום לאתר וניהול אזור אישי, במסגרתו יוכל המשתמש להזמין מוצרים, לפנות לסניף על מנת לקבל מידע בדבר רישום לקורסים מקצועיים במגוון תחומים ולהשתתף בהשתלמויות ופעילויות.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או הזמנה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את המשתמש באתר עם המשך שימושו בו. לפיכך, החברה ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו לשינויים אלו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
  • נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
  • תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
  • שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או הזמנת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
  • לקבלת מידע מפורט אודות מדיניות הפרטיות באתר, לחצו כאן.
  • מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
  • המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.
  • הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 1. שימושים אסורים באתר
  • ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:
   • לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
   • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
   • להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
   • להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.
   • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת מראש ובכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
   • לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
   • שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
  • אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.
 1. המוצרים ואופן ההזמנות
  • האתר מציע למשתמשים אפשרות הזמנה מתוך קשת רחבה של מוצרים מגוונים בתחום האסתטיקה אשר קצרה היריעה מלפרטם, אך לצורך אזכור חלקי, מדובר במגוון סוגים של לקים וג'ל, מכונות איפור קבוע, ריהוט שולחנות ומיטות, מוצרי היגיינה וסניטציה, וכיו"ב, כמפורט בהרחבה ברשימת המוצרים המופיעה באתר, בשיטות מכירה שונות ומגוונות, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה המלא והבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.
 • מחירי המוצרים הנמכרים באתר, אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בסניפי זכייני החברה. המחיר הקובע הינו המחיר כפי שמופיע באתר, במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.
 • מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע לחברי המועדון ובכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.
 • מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).
 • האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים לפני הזמנתם חלה על המשתמשים בלבד ולפיכך, ממליצה החברה למשתמשים לבצע בדיקה של מחירי השוק לפני ביצוע כל פעולה באתר ולפני הזמנת המוצרים באתר.
 • החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידי המשתמש, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והמשתמש הזמין מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו, המחיר הקובע שעל פיו יחויב המשתמש יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידו.
 • באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר המכירה התברר כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, החברה תודיע למשתמש כי המוצר אינו במלאי. במקרה שכזה החברה תודיע למשתמש על ביטול מכירת אותו מוצר, או לחילופין תציע לו מוצר חלופי.
 • רוב המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו לדמות בצורה הקרובה ביותר את המוצר עצמו ובתיאור קצר וליד כל מוצר מוצג מחירו. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין תיאור המוצר, יגבר תיאור המוצר המילולי על התיאור הנשקף מהתצלום.
 • החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה ומחמת טעות שבתום לב, המוצר אותו קיבל המשתמש, אינו תואם את המוצר המופיע באתר, תינתן למשתמש האפשרות לבחור בין להחזיר את המוצר ולקבל במקומו את המוצר אותו הזמין, ככל שקיים במלאי החברה וניתן לספקו בפועל, לבין ביטול ההזמנה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר.
 1. דמי משלוח
  • הזמנה באתר תחייב את המשתמש בדמי משלוח כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
 1. רישום לאתר ואופן הטיפול בהזמנה
  • הזמנת מוצר באתר אפשרית רק לאחר רישום מלא לאתר באמצעות מסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף ההרשמה. למען הסר ספק, ההזמנה תתאפשר רק לחברי מועדון ו/או תלמידות בקורסי החברה. במסגרת ההרשמה עליכם למסור פרטים בסיסיים אישיים שיופיע בדף ההרשמה, כגון: שם, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, דואר אלקטרוני, כתובת. בכדי להבטיח שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה.
  • לאחר הזנת כל הפרטים לצורך ביצוע ההזמנה והעברת פרטי התשלום טלפונית לסניף החברה, ולאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע ההזמנה ווידוא עמידת המשתמש ביתר הוראות תנאי השימוש, יסופק המוצר לכתובת שהזין המשתמש.
  • ההזמנה תירשם במחשבי החברה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע ההזמנה.
  • יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
  • מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים אשר ייגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.
  • במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה, במידה ולא אושרה העסקה, יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של החברה בטלפון תוך יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ובכפוף לעמידה בהוראות תקנון תנאי שימוש זה.
 1. הזכאים להזמין באמצעות באתר
  • רשאים להשתתף בהזמנות המבוצעות באמצעות אתר זה משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
   • משתמשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
   • המשתמש הינו בעל תיבת דואר אלקטרוני ובעל אמצעי התקשרות בישראל (טלפון נייח ו/או טלפון נייד).
   • המשתמש נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה וכנדרש בדף הרישום.
   • המשתמש מצוי בטווח שירות המשלוחים של החברה.
  • למען הסר ספק מובהר, כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים גישה להזמנת מוצרים ו/או לבטל את רישומם באתר לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או ככל שכרטיס האשראי נחסם או הוגבל לשימוש.
  • החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 1. אזור פעילות החברה
  • השירות אשר ניתן במסגרת האתר, מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
  • מובהר בזאת, כי הזמנת מוצרים ואספקתם באתר אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידי המשתמש מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל  מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
 1. שעות פעילות האתר
  • הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה הינה בין שלושה לחמישה (3-5) ימי עסקים, מרגע שהתקבל אישור סופי להזמנה. מובהר, כי אישור כזה יינתן רק לאחר מסירת פרטי התשלום טלפונית לסניף החברה.
  • שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, הינן בהתאם לשעות הפתיחה של כל סניף של החברה. ניתן להתעדכן אודות שעות הפתיחה של כל סניף באתר האינטרנט של החברה: nailstudio.co.il
  • מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.
 1. ביטול ושינוי עסקה והחזרת מוצרים
  • כל משתמש המזמין מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות החוק. מובהר, כי המשתמש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.
  • מוצר אשר הוזמן באתר ניתן לבטלו באמצעות הודעה בכתב לחברה, אשר יפורטו בה שמו המלא ומספר תעודת הזהות של המשתמש המבטל (להלן "הודעת הביטול"), לרבות באמצעות פקס' ודוא"ל, והכל בהתאם להוראות החוק, כדלקמן:
   • החזרת מוצרים כאמור בסעיף 9.2 לעיל, תתאפשר עד ארבעה עשר (14) יום מיום קבלת המוצר כנגד חשבונית בלבד. מובהר כי בהתאם להוראות החוק, החברה תחייב את המשתמש בדמי ביטול בשיעור של עד 5% או בסכום של 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים בהתאם לעסקה שהתבצעה בתוספת דמי המשלוח בגובה 39 ש"ח + מע"מ על הזמנות שסופקו במשלוח (גם אם משלוח חינם).
  • מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פתוחים/פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שאלה לא נמסרו באופן פגום ו/או מקולקל על ידי החברה. למען הסר ספק, ההחלטה בנושאים כאמור תהא מסורה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.
  • במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המשתמש להודיע על כך לסניף ממנו בוצעה ההזמנה/נתקבל המוצר בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה. הסניף כאמור יתאם עם המשתמש את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למשתמש, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה ולפי העניין, וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
  • מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר שמקורו בחברה, תחייב את המשתמש בדמי משלוח.
  • שינוי הזמנה על ידי המשתמש תתאפשר בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה, אשר תעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המשתמש .
  • ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק עד ל-6 שעות לפני מועד האספקה, במידה ומועד האספקה הינו פחות מ-6 שעות, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה. מובהר, כי במקרה בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה, יזוכה המשתמש מהתשלום אשר שולם על ידו, אולם החברה תהא רשאית לגבות מהמשתמש תשלום בגין הביטול.
  • לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה והמשתמש יחויב בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.
  • למען הסר ספק, שינוי או עדכון הזמנה יתבצע טלפונית מול הסניף הרלוונטי שנבחר בחברה. עוד מובהר, כי לא יתבצעו משלוחים ואיסוף בדרך של תשלום במקום או גוביינא, אלא אך ורק על בסיס תשלום מראש באחד מסניפי החברה כאמור.
  • יודגש כי החזרת מוצרים ו/או ביטול הזמנה כאמור בסעיפים לעיל, יהיו בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, כפי שתקבע מעת לעת.
 1. ביטול העסקה על ידי החברה
  • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה למשתמש. התקשרות אשר בוטלה לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כנגד החברה:
   • במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.
   • במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
   • בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שתמסור על כך למשתמש הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לפי סעיף זה, לא יחויב המשתמש בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המשתמש בהתאם להזמנה אשר שונתה.
 1. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
  • אספקת המוצרים אשר הוזמנו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי, וזאת לאחר מסירת פרטי התשלום טלפונית לסניף החברה שנבחר, תיעשה על ידי החברה ו/או על ידי הספקים, בהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש ו/או בהתאם לפרטים אשר יימסרו במסגרת השיחה הטלפונית עם סניף החברה שנבחר, לכתובת בישראל אותה הזין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה והרשמתו לאתר ובכפוף לכך כי זכותה של החברה שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
  • מובהר כי מועדי האספקה של החברה יהיו בהתאם ליכולות האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
  • החברה תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים. לפיכך החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. מובן מאליו כי מוצר אשר לא יסופק על ידי החברה לא יחויב.
  • בנסיבות של איחור הנגרם בשל כוח עליון כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה וכו' ו/או עקב אירועים אשר אין לחברה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, תקלות וכיוצא באלה, תיידע החברה את המשתמשים בהקדם האפשרי בדבר האיחור ותאפשר להם לבחור בין המתנה עד לקבלת המוצר, או קבלת מוצר חלופי, או ביטול העסקה והשבת כספם.
  • החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים אשר אינם בשליטתה ו/או אשר מקורם במשתמש, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המשתמש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.
  • במידה שיתברר לחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים למשתמש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר למשתמש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה למשתמש את מלוא התמורה אשר שילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה.
  • בעת אספקת המוצר ו/או באיסוף עצמי של המוצרים, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.
  • מובהר בזאת, כי ככל שבעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המשתמש ו/או מי מטעמו במען המצוין בהזמנת המוצרים על ידי המשתמש, והמשתמש לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחנות. עוד מובהר, כי על המשתמש תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. למען הסר ספק, אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המשתמש לא תפטור אותו מתשלום עבור ההזמנה אשר בוצעה על ידו.
  • במשלוח המוצרים בשנית יחויב המשתמש בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
  • מובהר בזאת, כי ככל שהמשתמש אישר השארת הזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המשתמש, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המשתמש בטענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה .
  • ככל שעסקינן בהזמנה הראשונה של  המשתמש מאת החברה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת מענו כאמור לעיל, ונוכחות המשתמש תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה.
  • אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המשתמש מחובת התשלום בגין האספקה.
  • אריזת המוצרים המוזמנים תעשה כפי שייראה לחברה לנכון ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ולא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.
 1. מבצעי מכירות באתר
  • מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
  • המבצעים הנערכים באתר, הנם במסגרת מכירות באתר בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בסניפי הזכיינות של החברה ולהפך. החברה לא תהא מחויבת למכור, במסגרת האתר, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת סניפי הזכיינות של החברה. בהתאם לכך, מבצעים אשר יתנהלו באתר לא יחייבו את סניפי הזכיינות של החברה.
  • במידה שהחברה תחליט לקיים מבצע כלשהו באתר, אזי שהמבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מובהר, כי מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט  לעיל.
 1. בעלות וזכויות קניין רוחני
  • האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן "התוכן" או "התכנים"), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, לבצע הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה.
  • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות אשר טרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, 'Know How', שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
  • מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.
 1. תוכן האתר ופרסומות
  • האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם ('As Is'). כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק, אולם יתכן כי התוכן אינו שלם ולחלופין יתכן כי נפלו טעויות טכניות ו/או אחרות בתוכן.
  • החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. החברה מבהירה בזאת, כי התוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
  • כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידם ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.
  • תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר ולמטרת המחשה בלבד. ככל שהמשתמש זיהה ו/או חשד כי קיים פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, יוכל המשתמש לפנות לחברה אשר תפעל לתקנו בהקדם, בהתאם לצורך. כמו כן, לאור ההיתכנות כי בקטלוג מוצרים רחב ומגוון כל כך תהיינה שגיאות בתום לב הנובעות מטעויות אנוש, מוזמנים משתמשי האתר טרם ביצוע ההזמנה לפנות לאחד מסניפי החברה, באמצעות עמוד ה'צור קשר', או באמצעות טלפון, במספר: 1-700-700-037. בכל מקרה, כאמור לעיל, תיאור המוצר גובר על התצלום המופיע ליד המוצר.
  • תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים למלאי אשר הוקצב לאותו מבצע כמפורסם בדף המוצר.
  • באתר עשויים להיכלל קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  • כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
 1. הגבלת אחריות
  • החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק חוויית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
  • ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי החברה במצבם כמות שהם ובכפוף לזמינותם ('As Is' ו- 'As Available'). החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
  • החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:
   • בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
   • הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
   • שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים;
   • כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;
   • הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;
   • נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.
  • שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמשים. כך, גם לעניין פעולת הזמנת מוצר באמצעות האתר אשר לא נקלטה במחשבי החברה עקב שיבוש כאמור.
  • המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המשתמש בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיו"ב.
  • החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.
  • נזק אשר ייגרם למשתמש במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו לו מוצרים פגומים או שאינם תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של החברה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות החברה תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר הפגום בלבד.
  • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה מכל סוג שהוא לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המשתמש.
  • הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.
  • אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
 1. ציות לתנאים ושיפוי
  • המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.
  • כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.
 1. זמינות ו/או שינוי האתר
  • החברה רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.
  • מבלי לגרוע מהאמור, תהיה החברה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, דרישה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
  • החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, דרישה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 1. התיישנות
  • מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
 1. סמכות שיפוט וברירת דין
  • על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו מוקנית הסמכות בתל אביב-יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
 1. שונות
  • תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.
  • אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
  • תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
 1. יצירת קשר
  • בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס יצירת קשר (קישור ישיר לדף יצירת קשר), בטלפון: 1-700-700-037, בדואר: רח' המלאכה 14, רעננה או במייל : office@nailstudio.co.il.
  • כל הודעה אשר תשלח על-ידי החברה למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.
מוצרי OPI
EzFlow