ראשי > תקנון פעילות פייסבוק

תקנון פעילות פייסבוק

ברייסון שיווק בע"מ (להלן – "החברה") בעלת הזיכיון הבלעדי של OPI בישראל, מודיעה בזאת על עריכת פעילות לחברי עמוד הפייסבוק של נייל סטודיו: |Nailstudio נייל סטודיו, להלן "העמוד"בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן. השתתפות בפעילות כפופה לתנאי תקנון זה ומיועדת לחברי העמוד בלבד.
כל פעולה להשתתפות בפעילות מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

הגדרות

 1. מועד תחילת הפעילות – 30/7/2020
 2. מועד סיום הפעילות – תחילת חודש אוגוסט 2020
 3. חבר עמוד – מי שסימן "אהבתי" בעמוד.
 4. הפעילות – "פוסט הפעילות" – פוסט אשר יפורסם בעמוד ביום 30/7/2020
 5. הזוכה – משתתף אשר מילא אחר כל הוראות פוסט הפעילות, ונבחר על ידי צוות שופטים
 6. הפרס – ערכת טיפוח הכוללת:
  • 2 בקבוקי לק של OPI
  • קרם לכף הרגל E99
  • מייבש לק של נייל סטוידו
  • מחזק של נייל סטודיו
  • פצירה
  • תיק
  • קרם מיני של FOOTLOGIX
  סה"כ שווי ערכה 370 ש"ח
 7. מספר הזוכים – 1
  פרשנות
  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  בפעילות יהיה זכאי להשתתף משתתף, כהגדרתו לעיל, אשר סימן לייק בפוסט הפעילות, שיתף אותו בפרופיל ("ציר הזמן") האישי שלו בפייסבוק והעלה תמונה (כמפורט בפעילות).
  הזוכים ייבחרו על ידי צוות שופטים אשר ימונה על ידי החברה. ההחלטה על זהות הזוכים נתונה לשיקול דעתם הבלעדית של השופטים.
  פרטיות
  כל משתתף מצהיר כי כל הפרטים, התמונות והנתונים שהוא מוסר במסגרת הפעילות הינם נכונים, מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות התקנון או כל דין.
  כל משתתף מצהיר ומאשר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת הפעילות, נעשה באופן וולונטרי ומרצונו החופשי.
  ידוע למשתתף והוא מאשר, כי ייתכן והמידע האישי שמסר ו/או ימסור במסגרת הפעילות יישמר ברישומי החברה.
  ידוע למשתתף והוא מאשר כי החברה רשאית לעשות שימוש במידע האישי לצורך יצירת קשר עם המשתתפים וכן לכל צורך נוסף מסחרי או עסקי אחר עליו תחליט החברה, לרבות משלוח עדכונים.
  כללי
  החברה לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בפעילות ו/או ממי שנמנעה ממנו האפשרות למימוש ההטבה.
  החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מימוש הזכייה, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב ו/או לבטל את הזכייה.
  החברה רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל עת, ולהפסיק בכל עת את הפעילות ו/או לבטל את הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת אף ללא הודעה מראש.
  החברה תהיה רשאית להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתו, לערוך הגרלות נוספות ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה ולכל דין וכפי שיפורסם בדרך שתקבע החברה.
  חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
  ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי רשת נייל סטודיו.
  כל משתתף זכאי לתת תשובה אחת
  מימוש הפרס
  מימוש הפרס ייעשה ע"י הגעה לאחד מסניפי רשת "נייל סטודיו", בתאום מראש.
  קבלת הפרס תהיה בהצגת תעודת זהות בסניף שנבחר מראש בתיאום מול נציגי העמוד.
  זוכה אשר לא יגיע לאסוף את הפרס תוך 30 יום מיום הזכייה, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס
  למען הסר ספק – יום הזכייה ייחשב כיום בו פורסמו התוצאות בעמוד.
  החברה תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שם הזוכה ותמונתו, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות הדין .
  מובהר כי עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כאמור והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
  החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים למועד קבלת הפרס ליום ולשעה הנוחים לזוכה.
  אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.
  יובהר כי לא ניתן להחליף / להחזיר / לקבל זיכוי כנגד הפרס
  האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר אך פונה לשני המינים.
מוצרי OPI
EzFlow